Fokus

(Obs, Handelsprogram från 2014, vårt nya program offentliggörs snart)

Fokus på kommunens viktigaste uppgifter

©_Foto_Jappz_Productions_Jacob_Nyremark_JP24296 mindreLandskrona är en fantastisk stad, det säger nästan alla som besökt oss. Vackra hus, stora parker och ett stort utbud av shopping och aktiviteter. Vi vill göra det vackra i Landskrona ännu vackrare genom att sköta om det bättre.

För många innebär vardagen att man behöver hjälp av kommunen på något sätt. Det är allt från barnomsorg och hemvård till bygglov och fjärrvärme. Vi vill förbättra servicen och utbudet för alla som behöver kommunens tjänster, och se till att rätt hjälp alltid finns att få snabbt och smidigt.  Särskilt viktigt är omsorgen om de som har störst behov, och svårast att göra sin röst hörd.

Kommunen ska ge bra service till alla företag. Korta handläggningstider för olika former av tillstånd eller bygglov är självklart. Vi vill se att fler kommunala förvaltningar tänker mer företagsvänligt i sin handläggning och att den vägledande principen i alla kommunala kontakter blir att fler, expanderande och välfungerande företag ger fler jobb. Landskrona ska under mandatperioden bli en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner.

Detta vill vi göra:

 • Mer städning av stadens gator, parker och torg
 • Gator och gång- och cykelvägar ska vara i gott skick utan gropar och dåliga lappningar
 • Fler återvinningsstationer
 • Kameraövervakning på platser och tider där otryggheten är störst
 • Gäng och stökiga ungdomar ska punktmarkeras av sociala myndigheter i samverkan med polisen
 • Öka takten i utvecklingsarbetet med Centrum-Öster
 • Bättre parkeringsmöjligheter i centrum
 • Satsa på levande stadskärna för att bli starkare i konkurrensen mot externa handelscentrum
 • Skapa en tomtbank istället för dagens tomtkö
 • Barnomsorgsgaranti för arbetssökande som får jobb
 • Påbörja byggandet av nytt stationsnära område öster om stationen
 • Bygga en stationsnära förskola för de föräldrar som pendlar
 • Planera för ett äldreboende i Norra Borstahusen
 • Ökad valfrihet i omsorgen så att även äldre och funktionshindrade får styra sitt liv
 • Näringslivsavdelning som ska ge snabb service till nya och befintliga företag
 • Myndighetsutövning ska även innefatta nödvändig rådgivning och stöd för att effektivisera tillståndsprocesser
 • Minska antalet politiska uppdrag genom färre nämnder
 • Använda digital mötesteknik, till exempel videokonferenser, för att minska kommunala resekostnader och miljöbelastning där det är möjligt
Tappade uppkopplingen