Tillväxt och kommunen

Företag, tillväxt och stadsmiljö

Företagsamhet är grunden för vårt välstånd och det som driver samhället framåt. Det skapar arbetstillfällen och tillväxt, vilket i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Dessutom skapar ett jobb en tillhörighet och motverkar segregation.

Antalet företag har ökat i Landskrona och det finns stora möjligheter att locka till sig ännu flera företag i framtiden. Vi vill möjliggöra för små företag att växa.

Kommunen bör uppmuntra lokala initiativ och där det är möjligt prioritera närodlat och närproducerat.

Detta vill vi göra:

  • Inrätta medborgar- och företagscenter för förstklassig service till näringsliv och kommuninvånare.
  • Staden bör ständigt ha en planberedskap för nyetableringar.
  • Staden ska prioritera närodlat och närproducerat vid inköp.
  • Bättre parkeringsmöjligheter i centrum för att främja handeln.
  • Styra mot en cirkulär ekonomi för minskad miljöbelastning.
  • Staden bör arbeta mot nya mål för att minska koldioxidutsläppen i hela kommunen.

Landskrona är mer än tätorten

Många av kommunens invånare bor utanför tätorten. Många kommuninvånare bor utanför själva staden. Ibland känner de sig bortglömda som landskronabor. Detta vill vi råda bot på. Man ska kunna bo i någon av våra byar och ändå kunna ta del av det som staden erbjuder. Vi vill se byarna som stadsdelar.

Detta vill vi göra:

  • Vi vill utveckla kollektivtrafiken till våra byar.
  • Förbättra miljön i byarna.
  • Bygga fler attraktiva cykelvägar som binder samman byarna och staden.
  • I samråd med byarna och Ven ta fram strategier för hur samhällena utanför tätorten ska utvecklas.
Tappade uppkopplingen