Företagande och jobb

Ett bra näringsliv och en stark arbetslinje är förutsättningen för vår välfärd

Att varje vuxen har ett arbete eller en utbildning att gå till är förutsättningen för att kunna finansiera vår gemensamma välfärd. Det skapar också en tillhörighet, en känsla av att vara viktig och behövd och arbetande föräldrar är goda förebilder för sina barn. Moderaterna verkar för att minska utanförskap genom en stark lokal arbetslinje där det alltid ska löna sig att arbeta. Vi behöver inte högre skatt – vi behöver fler som betalar skatt! Landskrona behöver en blomstrande arbetsmarknad, låg arbetslöshet och en bred variation av företag, men företagen behöver också ett Landskrona som underlättar för dem att växa.

Moderaterna i Landskrona ska verka för:

 • Att de framgångsrika arbetsmarknadsåtgärder som sker i Landskrona ska fortsätta och utvecklas men även utvecklad samverkan mellan kommunen, det lokala näringslivet och privata arbetsmarkandsaktörer för att säkra minskad arbetslöshet och framtida rekryterings-, omställning-, kompetens och utbildningsbehov utifrån hur samhället i övrigt förändras
 • Att arbetslösheten bland ungdomar och utrikesfödda ska ha halverats senast 2027
 • Att ställa krav på arbetssökande att utbilda sig till yrken som är efterfrågade och att det ska finnas en gräns för hur länge individer kan gå på bidrag
 • Att en ökad andel elever lämnar sina studier med godkända betyg, för ökad attraktivitet på arbetsmarknaden
 • Att undersöka och utreda möjligheten till att skapa stöd åt föreningslivet via konceptet ”Enkla jobb”
 • Att det ska vara enklare att driva företag i Landskrona. Vi ska kartlägga stadens administrativa belastning på företagare och därefter genomföra ett projekt för att minska den
 • Att staden ska vara välinvesterad i mark för nyetablering, både i förhållande till kommunens planarbete och i förhållande till fysisk infrastruktur.
 • Att kommunen ska prioritera närodlat och närproducerat vid inköp/upphandling för att främja det lokala näringslivet
 • Att genomföra en ny planering av det gamla centrala bangårdsområdet för att frigöra ytor och möta dagens användarbehov. Vi vill rensa södra delen och skapa nytt spår ner mot hamnen i höjd med ”Ljuspunkten”
 • En restriktiv exploatering av jordbruksmark och i stället en prioritering av förtätningsprojekt för bostadsbyggande
 • Att en fullständig och opartisk utredning kring projekt för ny Öresundsförbindelse utförs, och att både gods- och passagerartrafik beaktas