Klimat, miljö och tillväxt

Framtidens miljöpolitik är blå

Landets främsta miljökommun har ofta varit en Moderatstyrd sådan, som exempelvis Helsingborg och Växjö. Landskrona ska sträva efter att vara bland de bästa. Vårt miljöprogram involverar klimat, miljö och långsiktig hållbarhet. Bra miljöåtgärder är inte alltid bra klimatåtgärder. Som grund för programmet finns klimatfrågan och el-situationen i Skåne samt Agenda 2030.

Moderaterna i Landskrona ska verka för:

 • Att ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna. Vi behöver jämföra vårt miljöarbete med andra kommuner
 • Att fler träd som binder koldioxid och ängsmark som ökar den biologiska mångfalden och värnar pollinatörerna finns i de nya miljöerna och i de nya industri-/logistikytorna längs motorvägen samt i staden och byarna
 • Att kommunens totala energianvändning och utsläpp av klimatgaser ska minska succesivt. El-situationen är kritisk med både brist på el och dyr el. med hjälp av fjärrvärme och andra energislag som biogas kan behovet av el minskas. Installationer av solceller och mindre användning av fossila drivmedel är två sätt att minska klimatgaser
 • Att minska diffusa utsläpp av biogas från lantbruk, reningsverk, etc. genom att se till att det finns ett effektivt sätt att förbränna maximal mängd biogas och ta tillvara energin på ett långsiktigt hållbart sätt
 • Att rikta mer fokus på energieffektivt byggande
 • En utökad kollektivtrafik på landsbygden för att på så vis minska behovet av bilen som färdmedel
 • Att gå vidare med riktade miljöprojekt så som läkemedelsrening för att värna fisket i Öresund

 

Attraktiv stadsmiljö och bättre förutsättningar att bo på landsbygd

Landskrona är en fantastisk kommun med en fin stad och unika byar. Hela kommunen ska kännas trivsam och ren, med tillgång till olika former av kommunal service. Det ska finnas möjligheter för näringsidkare att utvecklas och det ska vara lätt att röra sig i kommunen gåendes, med cykel, i bil eller med hjälp av kollektivtrafik. Vi ska inte försvåra för någon, fokus ska vara på att underlätta och möjliggöra!

Moderaterna i Landskrona ska verka för:

 • Att Landskrona ska vara en trygg, ren och välkomnande stad med en levande stadskärna att vara stolt över och trivas i, samt ett attraktivt utbud med shoppingstråk, caféer, restauranger och nöjen
 • Att skapa nödvändiga parkeringsmöjligheter för ökad tillgänglighet genom exempelvis införande av boendeparkering som kombineras med i övrigt tidsbegränsade parkeringsmöjligheter
 • Att skapa säkra och välskyltade gång- och cykelvägar mellan olika delar av kommunen med trygga korsningar/övergångar av trafikleder, och öka cykelturismen genom kommunen
 • En trygg stadsplanering, genom att bygga bort otrygga inslag i den fysiska miljön
 • Att utreda hur vi på bästa sätt kan agera för att möjliggöra att unga kan få en första egen bostad i kommunen
 • Att arbeta för att minska bullernivån i framför allt Glumslöv och Saxtorp
 • Att tillse att grönytor/gatumark sköts väl och klimatsmart och att till exempel gatusopning görs med lämplig frekvens
Tappade uppkopplingen