Hållbar välfärd

En trygg förskola, skola och vuxenutbildning – med hög kvalitet

Landskronas förskolor och skolor ska genomsyras av hög kvalitet, trygghet och valfrihet. Rätten för varje barn och ungdom att få bli sedda, få rätt bemötande och kvalitativ utbildning är centrala. Det ska finnas fristående alternativ till de kommunala och vi ser gärna att det finns förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar. Vuxenutbildningarna måste leda till arbete och att de är adekvata efter den tid vi lever i. Goda utbildningsalternativ ska finnas för varje barn, ungdom och vuxens möjlighet till en egen klassresa och möjligheten att välja sin egen framtida sysselsättning.

Moderaterna i Landskrona ska verka för:

 • Att alla elever är trygga i skolan och har studiero, bland annat genom att införa skol-mormor/skolmorfar på alla för- och grundskolor för att genom vuxennärvaro öka tryggheten, kunskapsöverföring mellan generationer och avlasta lärare vid raster, i matsalen och vid sociala aktiviteter
 • Att alla elever ska erbjudas läxhjälp och kunskap om studieteknik
 • Att arbetslivskunskap och samverkan med näringslivet/den lokala arbetsmarknaden sker systematiskt från grundskolan till vuxenutbildningen för att öka anställningsbarheten
 • Att alla för- och grundskolor har tillgängliga och inkluderande skolgårdar, med utemiljöer som främjar varierad aktivitet för alla elever
 • Att elever i grund- och gymnasieskolan erbjuds kompletterande elevhälsa online för ökad tillgänglighet och för att förebygga och främja såväl fysisk som psykisk ohälsa. Den upplevda psykiska ohälsan ökar, vilket måste tas på allvar och arbetet för ökat välmående måste intensifieras
 • Att HBTQ-certifiera all elevhälsopersonal på skolorna och införa HBTQ-strategier på samtliga skolor
 • Att skolmåltiderna alltid planeras utifrån säsong, lokalproducerat och ger näring och energi under hela skoldagen samt bidrar till att minska matsvinnet. Eleverna ska vara delaktiga i planeringen och matråd ska återinföras på skolorna för ökad inkludering och påverkansmöjlighet
 • Att alla barn ska delta i allmän förskola
 • Att elever i förskola och grundskola har minst 1 pulshöjande aktivitet per dag

God omsorg om våra äldre

Det ska självklart finnas stöd och hjälp att få när man blir äldre, men det är också viktigt med trygghet och en meningsfull fritid. Våra äldre ska mötas av engagerad personal som talar svenska och vi vill att Landskrona under nästa mandatperiod satsar mer på personal som arbetar på våra boenden och i hemtjänsten. Det ska vara naturligt att verksamhet som kan drivas av privata aktörer också får möjlighet att göra det, så länge som man håller en hög kvalitet, vilket också ska gälla den kommunala äldreomsorgen.

Moderaterna i Landskrona ska verka för:

 • Att det ställs krav på kunskaper i svenska, både i tal och skrift för att bli anställd inom omsorgen. Den äldre ska kunna förstå vad som sägs och skrivs
 • Att äldreomsorgen alltid präglas av värdighet, lyhördhet, trygghet och att anpassningar görs efter varje persons behov
 • Att genomföra medborgardialoger om framtida önskemål kring boenden, aktiviteter och övriga önskemål för våra framtida seniorer
 • Att införa social och fysisk aktivitet på recept för seniorer
 • Att förebygga och aktivt motverka ofrivillig ensamhet bland äldre, bland annat genom samarbete mellan kommunen och civilsamhällesorganisationerna
 • Att äldre i omsorgen i större utsträckning kan påverka sin “matsedel” och får möjlighet att kunna äta tillsammans med andra på t.ex. stadens träffpunkter
 • Att ge anhöriga möjlighet att delta i sina närståendes vårdplanering via digitala kanaler 
 • Att skapa fler karriärvägar för personal inom äldreomsorgen
 • Att seniorer som vill arbeta längre i kommunen ska kunna göra det

Social omsorg för de som behöver stöd

Sociala frågor berör allt från barns uppväxtförhållande till försörjningsstöd och hemlöshet. Ett gott föräldraskap är grundtryggheten för barn. Genom ett individanpassat arbetssätt och genom att se till varje person och dennes behov har Landskrona hittills kunnat sänka försörjningsstödet med 25%. Samtidigt har placeringskostnaderna för barn och ungdomar minskat och behovet av akuta bostäder har minskat drastiskt. Framöver vill vi utöka och prioritera det förebyggande arbetet med både ökade resurser och fokus på goda exempel och förebilder.

Moderaterna i Landskrona ska verka för:

 • Att fortsätta att ställa krav, och ha förväntningar på prestation och utveckling
 • Att finna fler goda förebilder för barn och ungdomar, genom att till exempel ta mer hjälp av olika frivilligorganisationer och civilsamhällesaktörer
 • Att fortsätta och utveckla det samordnande arbetet mellan föräldrar, skola, socialtjänst, Polis och andra myndigheter
 • Att Karlslundsområdets förändring i huvudsak ska genomföras under mandatperioden.
 • Att kommunala sommarjobb endast ska erbjudas elever som blivit godkända i skolan, alternativt deltar aktivt i lovskola för att nå utbildningsmålen
 • Att individer som lever med försörjningsstöd deltar i aktiviteter på heltid

Integration för ett hållbart samhälle

Nyanlända i Sverige ska lära sig det svenska språket och tillgodogöra sig kunskap om hur det svenska samhället fungerar. Man ska ta till sig de svenska värderingar som råder här och följa de lagar som vi alla lyder under. När en person fått uppehållstillstånd ska ett eget arbete och egen försörjning vara prioriterat, det är lika viktigt för kvinnor som för män. Hedersproblematiken ökar och det svenska samhället måste gemensamt ta krafttag mot detta.

Moderaterna i Landskrona ska verka för:

 • Att ställa krav på nyanlända att lära sig svenska och få en egen försörjning
 • Att inga bidrag ska delas ut utan krav på motprestation
 • Att intensifiera arbetet mot hedersförtryck i samarbete med andra organisationer och myndigheter. All personal i välfärden bör fortbildas i hedersrelaterat våld och förtryck för att motverka hedersproblematik

Folkhälsan i Landskrona ska förbättras

Folkhälsan beskriver det allmänna hälsotillståndet i en befolkning. Utbildning, jobb, fritidsaktiviteter och god ekonomi är starkt kopplade till god hälsa, medan t.ex. arbetslöshet och beroenden innebär ökad risk för ohälsa. Landskronaborna har idag en lägre förväntad livslängd än invånare i de flesta andra kommuner, trots att medellivslängden de senaste fem åren ökat generellt. Folkhälsan i Landskrona befinner sig sammantaget på en nivå som kräver konkreta och långsiktiga åtgärder. För att invånarna ska leva långa, friska och aktiva liv krävs ett sammanhållet arbete med strukturella åtgärder för att stärka folkhälsan.

Föreningslivet, kulturlivet och civilsamhällesorganisationerna har en stor betydelse i folkhälsoarbetet. De bidrar med omätbara insatser för vår gemensamma välfärd genom att skapa en meningsfull fritid, sätter Landskrona i rörelse på olika sätt, skapar kreativitet och möten över gränser. I detta arbete ska barn och ungdomar vara prioriterade.

Moderaterna i Landskrona ska verka för:

 • Att det ska finnas fler mötesplatser för att utöva olika former av fritidsaktiviteter i Landskrona. Dagens utbud räcker inte till och föreningar och organisationer har inte i tillräcklig utsträckning tillgång till platser för att utöva sin verksamhet
 • Att tillgängliggöra Landskronas rika kulturliv för både invånare och besökare. Vårt kulturarv ska vårdas och samtidigt vara inspirerande och skapa nya aktiviteter för fler
 • Att mer pengar fördelas till föreningslivet och civilsamhället för att möjliggöra integration och ökad aktivitet för kommunens invånare, med ett varierat utbud för alla
 • Att avsätta resurser för att särskilt stötta föreningar och organisationer som skapar möjligheter för spontanaktivitet inom sin sport eller annan aktivitet, med bidragsberättigande för ungdomar i åldern 13–21 år
 • Att staden profilerar sig som en stad för idrott och badturism och för detta ändamål satsa tillräckliga resurser på utvalda idrottsplatser och badplatser. Kvalitetsbevis som exempelvis Blå Flagg ska vara det självklara målet varje år
 • Att dagens begränsning på åldersspannet 7–25 år inom idrottslivet ändras och omfattar deltagare från 5 år upp till och med 25 år
 • Att utbildningsbidraget för idrottsföreningar bör höjas från dagens belopp på maximalt 20,000 kr per förening/sektion till 30,000 kr per förening/sektion årligen eller helt anpassas efter föreningens/sektionens storlek (antal aktiva medlemmar/deltagare)
 • Att hänsyn tas i Karlslundsprojektet till behovet av ytterligare platser för att kommunens föreningar ska kunna arrangera större tävlingar och turneringar
 • Att undersöka möjligheten att införa en kulturcheck för barn och ungdomar för att bredda tillgången till kulturaktiviteter i Landskrona